♦السلام عليكم♦ Welcome! ♦ Willcommen! ♦ Добро пожаловать! ♦ Къеблагъэ! ♦

Узэрыгушхуэн щIалэщ Тайфун
hamzat_07
♥ ♥ ♥ Узэрыгушхуэн щIалэщ Тайфун ♥ ♥ ♥
Тырку Республикэм щыпсэу Уэргъинокъуэ Тайфун ныбжькIэ щIалэми, куэд хузэфIокI. Ар экономикэрщ зыхуеджар, ауэ адыгэбзэр, тхыдэр, литературэр фIыуэ зылъагъу цIыхущ. Бзэр ищIэжым и мызакъуэу, абы адыгэбзэкIэ усэ цIыкIухэр зэхелъхьэ, къимыдэкIэ, адыгагъэр, адыгэ Хэкур,
адыгэ хабзэр къызыхэщ уэрэдхэр макъ дахэ дыдэкIэ жеIэр.
Тайфун мэлыжьыхьым (апрелым) и 20 – м 1990 гъэм Тыркум хыхьэ Токат къалэм къыщалъхуащ. Эскишехир къалэм дэт Анатолийскэ къэрал университетым и экономикэ факультетыр къиуха нэужь, зыщалъхуа Токат къалэм игъэзэжауэ, нобэр къыздэсым финанс лэжьыгъэхэм бгъэдэтщ.
– Сэ си къуэпсыр Хэкужьым къыщожьэ, – игу къегъэкIыж Тайфун – Тыркум Iэпхъуа Уэргъинокъуэхэ Къайсэр, Токат къалэхэм щопсэу. Къайсэр
щыщ Уэргъинокъуэхэр 1861 гъэм Къэбэрдей - Балъкъэрым хыхьэ Аруан къуажэм къикIащ. Ди унагъуэр зыхиубыдэр Токат къалэм щыщхэрщ. Ахэр Бахъсэн къиIэпхъукIри, 1904–1905 гъэхэм Токат къалэм къэIэпхъуахэщ. Ди дадэ и адэ Хьэжы Алимщ Токат щыщхэм я гъуазэу щытар. Мис апхуэдэ
щIыкIэкIэ, Бахъсэн къалэм дыкъикIри, Тырку Республикэм дыкъыщыхутащ...
Хамэ къэралхэм IэмалыншагъэкIэ къыщыхута адыгэхэм я сабийхэм я нэхъыбэми ещхьу, Тайфуни спортым пасэ дыдэу дихьэхащ. Ар илъэсихкIэ тхеквондо корей спорт лIэужьыгъуэм хэтащ. ЩIалэ цIыкIум дамыгъэ, щытхъу тхылъ зыбжани къратауэ, уеблэмэ, "бгырыпх фIыцIэ"-кIэ зэджэри
къылъысауэ, 2001 гъэм спортым къыхэкIыжащ.
Уэргъинокъуэм армэм 2012 – 2013 гъэхэм Самсун, Истамбыл къалэхэм къулыкъу щищIащ. ЩIалэр хэтащ пулеметыр гъэуэнымкIэ зызыгъасэ ба-
тальоным. Ар дзэм нэхъ Iэзэ дыдэу зыкъэзыгъэлъэгъуа и сэлэтхэм ящыщащ:
– Дзэ къулыкъур хуабжьу гъэщIэгъуэнщ, – жеIэ Тайфун. – Армэм уи Iэпкълъэпкъыр епсыхь, нэхъ жан уещI. КъимыдэкIэ, тхеквондом сызэрыхэтари сэбэп къысхуэхъуащ – мы спорт лIэужьыгъуэм си Iэпкълъэпкъыр ипсыхьауэ, дзэм къулыкъу зэрыщысщIэным хуигъэхьэзырауэ
армэм сыкIуащ. Езы армэм ущыщыIэм и дежи спортыр хуабжьу сэбэп мэхъу. Командирхэм уи пщэ къыдалъхьэ къалэн хьэлъэхэр тынш пщищIым и мызакъуэу, уи гур нэхъ зэIухауэ къулыкъур ириугъэхьэкIыу щытщ. Аращ
дзэм пулеметыр къэзгъэсэбэпыфу зезгъэсэнымкIэ, ар згъэIэрыхуэфу зэзгъэщIэнымкIэ къыздэIэпыкъуар, а къалэнри (пулеметым ирилэжьэныр) тынш къысщызыщIар.
Уэргъинокъуэр адыгэ Iуэхухэм теухуауэ Тырку Республикэм сыт хуэдэ Iуэхугъуэхэр къыщамыIэтIами хэту плъагъунущ, адыгэ цейр щыгъыу, и къамэри екIупсу кIэрыщIауэ.
– Тырку Республикэм къыщаIэт адыгэ Iуэхухэр блэзмыгъэкIыу сызэрыхэтыным яужь ситщ, – жеIэ Тайфун, – псом хуэмыдэу сегъэпIейтей накъыгъэм (майм) и 21-м. Ар – адыгэхэм я щыгъуэ махуэщ. Мы махуэр Тырку къэралыгъуэм щыпсэу адыгэхэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ. А ма-
хуэм дызэхуосри, ди блэкIар, Урыс-Кавказ зауэм къытхуихьа насыпыншагъэр дигу къыдогъэкIыж. Апхуэдэу, 2013 гъэм накъыгъэм и 21-м Самсун къалэм щекIуэкIырт пэкIу. Сэри абы сыхэтт. Арыххэу къызолъагъу Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд икIи си гуапэу дызэроцIыху. Абы лъандэрэ гъунэгъу дызэхуэхъуауэ дызэролъагъу, пщIэшхуэ хузощI.
Къыхэгъэщыпхъэщ Тайфун щIэх-щIэхыурэ и къуэпсыр къыздежьэ Бахъсэн къалэм къызэрыкIуэжри. Апхуэдэуи щIалэр щохьэщIэ Налшык, Черкесск,
Мейкъуапэ къалэхэм. Абы и ныбжьэгъуфIхэщ шапсыгъ адыгэхэри.
– Хэкум сынэкIуэжауэ абы щызгъакIуэ махуэхэр си Iутыжщ, – хъуэпсэгъуэу къыджеIэ Тайфун. – Сытым хуэдэу гуапэ уи адэжьхэр щалъхуа
щIыпIэм зыщуплъыхьыну! Хэкум и акъужь гуакIуэмкIэ убэуэныр уасэ зимыIэщ!
ЩIалэм ныбжьэгъу и куэдщ. Абыхэм яхэтщ адыги, балъкъэри, урыси, тыркуи, нэгъуэщIхэри. Абы хуабжьу фIэфIщ лъэпкъ зэхуэмыдэм къыхэкIа-
хэр игъэныбжьэгъуну. Лэжьыгъэ и куэдми, и ныбжьэгъухэм щIэх-щIэхыурэ зэрепсэлъэным яужь итщ.
Тайфун тыркубзэмрэ хьэрыпыбзэмрэ уэрсэрыжьу ещIэ, къимыдэкIэ, адыгэбзэмкIи урысыбзэмкIи хъарзынэу мэпсэлъэф икIи мэтхэф.
Усэ тхынымрэ уэрэд жыIэнымрэ я мызакъуэу, щIалэр нэгъуэщI зы IуэхугъуэфIи яужь итщ: ар дахэу, екIуу адыгэ къафэ къызэрыфэрщ. Къимы-
дэкIэ, абы фIэгъэщIэгъуэнщ урыс щэнхабзэмрэ тхыдэмрэ.
Тайфун Токат къалэм къыщызэрагъэпэща Адыгэ ФIыщIэ Хасэм хэтщ, адыгэбзэр зыджхэм ядоIэпыкъу.
Тайфун быдэу игу илъщ ХэкужьымкIэ къэкIуэжу лъапсэ щиухуэну. Ди гуапэщ щIалэм и мурадыфIхэр къехъулIэну!
♥ ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт,
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэ.
Накъыгъэм (майм) и 20 – м 2015 гъэм
къыдэкIауэ щыта
«Баксанский вестник» газетым
и № № 57 – 58 (12. 119) – м
къытехуауэ щытащ.

НэхъыфIыж хъуну догугъэ
hamzat_07
♥ ♥ ♥ НэхъыфIыж хъуну догугъэ ♥ ♥ ♥
ЩIэныгъэр щытепщэ унагъуэм къыщыхъуа Къардэн Маринэ иджыри сабий щIыкIэ тхылъыр Iэпэгъу ищIащ: псалъэ къэс я купщIэм куууэ егупсысу, зэджэм дерс гуэр Iэмал имыIэу къызэрыхихыным яужь иту. Хьэбил, Маринэ и адэр, и IэщIагъэкIэ егъэджакIуэт, КъБКъУ-м и проректоруи зэман гуэркIэ щытащ, и анэ Раисэ (Нырхэ япхъущ) илъэс 47-кIэ сабий дзэ дохутыру лэжьащ.
Хъыджэбзым и адэми и анэми я фIагъ гуэрхэр езым зыхилъхьэжащ: адэм и щIэныгъэр, анэм и IэщIагъэр. Апхуэдэу 1987 гъэм Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №5-р къиуха нэужь, Маринэ КъБКъУ-м и «Лечебное дело» факультетым кардиологиемкIэ и къудамэм щIэтIысхьащ. 1993 гъэм еджапIэ нэхъыщхьэр диплом плъыжькIэ абы къиухри, ординатурэми и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ. Кардиолог IэщIагъэм илъэс зыбжанэкIэ ирилэжьауэ, Къардэным мурад ещI стоматолог IэщIагъэри зригъэгъуэтыну. ИкIи 2000 гъэм КъБКъУ-м и «Стоматолог-терапевт» къудамэм щIотIысхьэри, аргуэрри диплом плъыжькIэ къеух.
МедицинэмкIэ щIэныгъэ нэхъыщхьэу тIу зэзыгъэгъуэта Маринэ и гъуэгур зэIухат. Абы хуэгъэкъаруунут къэралым и клиникэ нэхъыфI дыдэхэм щылэжьэныр. АрщхьэкIэ «сыкъыщалъхуа Налшык къалэр схуэбгынакъым», – жеIэ абы.
Нобэр къыздэсым ар щолажьэ зэгуэр и анэр зыIута Республиканскэ стоматологие центрым. Дохутыр Iэзэм и гуащIэри щIэныгъэри зыхуэунэтIар зыщ – щалъхуа республикэм ис сымаджэхэм я узыр ящхьэщихынырщ. Ар дэтхэнэми гупсэхуу йоIэзэ. ЙоIэзэ хущхъуэ нэхъыфIхэмрэ махуэ къэс къежьэ IэмалыщIэ къэунэхухэмрэ къигъэсэбэпурэ.
«Медицинэм махуэ къэс зеужь. Абы щIэуэ къыхыхьэ сыт хуэдэ Iэмалри джын хуейщ. Стоматологиери йофIакIуэ. Iэмэпсымэхэр, кIуэ пэтми нэхъыфIыж ящIурэ къызэрыдэкIым Iэмал къыдет цIыхум яхуэтщIэ Iуэхутхьэбзэхэр къызыхуэтыншэу зэфIэдгъэкIыну», – жеIэ Маринэ.
ГурыIуэгъуэщ, стоматологием зэрыхамыщIыкIым къыхэкIыу, цIыкIури инри дзэ дохутырым зэрыщышынэр. Маринэ сыт и лъэныкъуэкIи цIыхум и гур зэригъэсабырыным пылъщ. Хъыбар, гушыIэ зэхуэмыдэхэр абы и куэдщи, и сымаджэм зэманыр зэрыкIуар къимыщIэу, и дзэри хъужауэ дохутырым хуэарэзыуэ щIокIыж.
Маринэ и IэщIагъэм къищынэмыщIа, психологием и щэхухэми щыгъуазэщ, абы къыхэкIыу Къардэным сымаджэхэр тыншу къыдихьэхын хузэфIокI. Абы зэрыжиIэмкIэ, иужьрей зэманым узыншагъэр хъумэным гулъытэ нэхъ игъуэт хъуащ. «КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и фIыщIэкIэ, республикэ унафэщIхэм медицинэм я нэIэ нэхъ трагъэт хъуащ. Сымаджэщ зыбжанэ зэрагъэпэщыжащ, техникэщIэхэр къащэхуащ. Догугъэ дяпэкIи медицинэ IэнатIэр нэхъыфIыж хъуну», – жеIэ дохутырым.
Маринэ унагъуэ дахи иIэщ. Ипхъу нэхъыжь Каринэ илъэс 18 мэхъу. Ар уэрэд жыIэным дехьэх, инджылызыбзэмрэ испаныбзэмрэ едж. НэхъыщIэр, Аидэ, илъэс 14 мэхъу. Абыи уэрэд жыIэныр зыхилъхьэ щыIэкъым.
♥ ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт, КъБКъУ-м и студент
Мэкъуауэгъуэм (июным) и 6 – м 2015 гъэм
къыдэкIауэ щыта
«Адыгэ псалъэ» газетым
и № 106 (23. 014) – м
къытехуауэ щытащ.

Лэжьыгъэр ипэкIэ ягъэкIуатэ
hamzat_07
♥ ♥ ♥ Лэжьыгъэр ипэкIэ ягъэкIуатэ ♥ ♥ ♥
Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Совхознэ къуажэм и курыт школым и унафэщI, апхуэдэуи, урысыбзэмрэ литературэмрэ абы щезыгъэдж Гъубжокъуэ Iэминат ящыщщ ныбжьыщIэхэм гупсысэ гъэщIэгъуэн, щIэныгъэфI ябгъэдэзылъхьэхэм. Iэминат ныкъусаныгъэншэу зэрехьэ зыпэрыт Iэ-натIэр, лэжьыгъэр ипэкIэ игъэкIуатэу, абы хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIу. Ар зи пашэ гупри зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, зым Iэпыхур адрейм къищтэжу, зы унагъуэшхуэм хуэдэу зэдолажьэ.
ЕгъэджакIуэ IэщIагъэм цIыкIу щIыкIэ дихьэхауэ щытащ Iэминат. ЗэрыжиIэмкIэ, абыкIэ щапхъэ къыхуэхъуащ школым урысыбзэмрэ урыс литерату-рэмкIэ езыр щезыгъэджа Турчина Аннэ Кирилл и пхъур. Абы и чэнджэщкIэ ар школ нэужьым нэхъ куууэ хуеджащ урысыбзэмрэ литературэмрэ.
- Налшык дэт педучилищэр диплом плъыжькIэ 1986 гъэм къэзуха нэужь, къалащхьэм и курыт школ №22-м лэжьэн щыщIэздзащ. ИужькIэ КъБКъУ-м и филологие факультетым си щIэныгъэм щыхэзгъэхъуащ, – жеIэ Iэминат. – Къыхэсха егъэджакIуэ IэщIагъэм илъэс 30-м нэсауэ сролажьэри, абы сыщыхущIегъуэжа е сыщытезэша зы махуэ къысхуихуакъым.
2003 гъэм щыщIэдзауэ Гъубжокъуэр и унафэщIщ Совхознэ къуажэм и курыт школым. Iэминат щыгъуазэ дызэрищIамкIэ, школыр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэщащ иджырей Iэмэ-псымэхэмкIэ. Абы щолажьэ секцэ зэхуэмыдэхэр, гупжьей зэмылIэужьыгъуэхэр. ЕджапIэм гулъытэ хаха щыхуащI щIэблэр спортым дегъэхьэхыным, ныбжьыщIэхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэным. Школ кIуэцIым къыщызэрагъэпэща егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэм щыпащэ Интернетым и социальнэ сетхэм щаIэ гупхэм. Абыхэм «щызэхуос» икIи я Iуэху еплъыкIэхэм-кIэ щызэдогуашэ егъэджакIуэхэри, школакIуэхэри, а школыр ипэкIэ къэзыухахэри. УнафэщIым къызэрилъытэмкIэ, ари IэмалыфIщ ди щIэблэм ябгъэдэлъ гупсысэхэм, щIэныгъэм дыкIэлъып-лъынымкIэ.
- Узэрыгушхуэ, узэрыпагэ хъун гъэсэн куэд диIэщ. Ди школыр нэхъапэIуэкIэ къэзыухахэм къахэкIащ ди лъагъуэм ирикIуэжхэри. Къапщтэмэ, сэ къыздолажьэ езгъэджахэм ящыщ зыбжанэ. Апхуэдэщ егъэ­джэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ си къуэдзэ Тембот Марьят, физкультурэмкIэ егъэджакIуэ Байрэмыкъуэ Рэмэзан, пэщIэдзэ классхэм щезыгъаджэ Гъэунэ Марианнэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
И пщэм дэлъ къалэнхэр щIыхь пылъу зэригъэзащIэм ищIыIужкIэ, Гъубжокъуэр дехьэх усэ тхынми. Абы и къалэмыпэм къыпыкI усэхэр теухуащ Хэкум, лъахэм, щIыуэпсым.
- Усэ тхыным пасэу сыдихьэхащ, иджыри школым сыщIэсу, – жеIэ Iэминат. – Абы щIэдзапIэ хуэхъуащ ди усакIуэ цIэрыIуэ Гъубжокъуэ Лиуан и творчествэр. Лиуан и усыгъэм си гур тхэным хуигъэушащ, адыгэбзэри нэхъыфIыжу сигъэлъэгъуащ.
Гъубжокъуэ Iэминат унагъуэ дахи иухуащ. Абырэ и щхьэгъусэ КIуэкIуэ Хьэсенрэ пхъуитI зэдапIащ, щIэ­ныгъэ, IэщIагъэ ирагъэгъуэтащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, быным я адэр ящхьэщытыжкъым, ауэ унагъуэр мэпсэу абы и фэеплъыр яхъумэу. Анэ гумащIэ, анэшхуэ IэфI Iэминат и гъащIэр хуэзыгъэдахэхэм ящыщщ и пхъурылъху цIыкIухэр. Абыхэм ар ягъэгуфIэ, трагъэу.
ЕгъэджакIуэ щыпкъэм, унафэщI Iэзэм зыпэрыт IэнатIэм ехъулIэныгъэщIэхэр щызыIэригъэхьэну, къыщIэхъуэ щIэблэм я насып илъагъуну ди гуапэщ.
♥ ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.
Накъыгъэм (майм) и 23 – м 2015 гъэм
къыдэкIауэ щыта
«Адыгэ псалъэ» газетым
и № 95 (23. 003) – м
къытехуауэ щытащ.

ХамэщIми щыIэфIщ
hamzat_07
♥ ♥ ♥ ХамэщIми щыIэфIщ ♥ ♥ ♥
Тырку Республикэм и Къайсэр къалэм щысэу Джандан (Candan) Чэмал (Кемал) адыгэгу зэрыкIуэцIылъыр, адыгэпсэ зэрыIутыр, адыгэр хуабжьу фIыуэ зэрилъагъур и псэлъэкIэ къудеймкIи къыбощIэ. Ар егъэджакIуэу щолажьэ Юсуф Эрдем и цIэр зезыхьэ курыт школым. Чэмал предмет зыбжанэ сабийхэм ярегъэдж – тхыдэ, социологие, географие. Абыхэм нэхърэ куэдкIэигъэнэхъапэхэм ящыщщ Тыркум щыIэ адыгэ сабийхэм езым и жэрдэмкIэ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ дерсхэр зэрадригъэкIуэкIыр.
- Сыт щыгъуи си псэм хэлъ си анэдэлъхубзэр дапщэщи сфIэIэфIщ, сфIэдахэщ, сфIэлъапIэщ. Тыркум щыпсэу адыгэ сабийхэми ди анэбзэр яIурылъу, ар фIыуэ ялъагъуу къэтэджыныр гъащIэм щызиIэ си хъуэпсапIэ нэхъ инхэм ящыщщ, – жеIэ Чэмал. – Адыгэбзэмрэ литературэмкIэ тхылъхэр дахэ-дахэу димыIэми, езы бзэр, абы и макъхэр, хьэрфхэр гугъусыгъуу зэхэлъми, ди сабийхэм дерсхэр яфIэгъэщIэгъуэнщ. Абы щыхьэт тохъуэ зыри дамыутIыпщыкIыу ахэр си дерсхэм къызэрекIуалIэр. Ахэр хущIокъу ди адэжьхэм тыгъэ лъапIэу къытхуагъэна ди анэдэлъхубзэм теухуауэ щIэуэ нэхъыбэ къызэращIэным. ГъэщIэгъуэнщ мыри: ди сабийхэм адыгэбзэр щаджкIэ, абыхэм къохъуапсэ я ныбжьэгъу тырку еджакIуэцIыкIухэри икIи ар зэзыгъэщIэнухуейхэркъахокI.
ЕгъэджакIуэм зэрыжиIэмкIэ, лъэпкъ цIыкIухэм я бзэхэр нэхъапэм дэкъузауэ щыщытащ Тыркум. А къэралым и уэрамхэр тыркубзэм иджыри «IэщIэлъми», адыгэ сабийхэр адыгэбзэм хъарзынэу полъэщ.
Чэмал 1975 гъэм мэкъуауэгъуэми 10-м БешкъазакъхьэблэкIэ зэджэ Тыркур къуажэм къыщалъхуащ. Ататюрк и цIэр зезыхьэ университетым тхыдэмкIэ и факультетыр къиухащ. НобэкIэ ар Къайсэр къалэм щопсэу, щолажьэ.
- Сэ ПщыхьэщIэхэ сащыщщ, – жеIэабы. – Урыс-Кавказ зауэм и жьыбзаджэрзиунагъуэмщIихуахэм дахэхуащ дэри. Ди адэшхуэм и адэшхуэ Сэлихь и анэшхэм (Елокъуэхэ) я гъусэу, щIалэ цIыкIу дыдэу, 1864 гъэм Хэкур ибгынэн хуей хъуащ, икIи Тыркум и Бешкъазакъхьэблэм щетIысэхащ.
Сыт хуэдиз мылъку яIэми, ТыркумщыпсэуадыгэхэрХэкум зэрыпэIэщIэм егъэгумэщI, икIи «хэхэс» цIэ бзаджэр къатохьэлъэ.
- Интернетым и фIыгъэкIэ, Тыркум исхэмрэ Хэкум щыпсэухэмрэ гъунэгъу дызэхуэхъуащи,адыгэбзэкIэ дызэпсэлъэну Iэмал нэхъ диIэщ. КъимыдэкIэ, адыгэ тхылъхэр электрон жыпхъэм иту ИнтернеткIэ нытхуагъэхь. Апхуэдэуи, КъБКъУ-м и доценту щыта Абазэ Албэч Къайсэр сыщыIущIащ икIи адыгэбзэмрэ литературэмрэ ди- гъэджри сертификатри къыди-тыжащ, – и Iуэху зыIутхэмкIэ къыддогуашэ ар.
ЕгъэджакIуэ Iущыр зэпымычу яужь итщ и адыгэбзэр нэхъ бей зэрищIыным. Ар нэхъыбэу дэзыхьэхыр адыгэ нарт эпосырщ, НалоАхьмэдхъан и тхыгъэхэрщ.
Тыркубзэмрэ инджылызыбзэмрэ фIыуэ зыщIэ, хьэрыпыбзэми щыгъуазэ адыгэ щIалэм япэ ирегъэщ и анэдэлъхубзэр. Ар хущIокъу адыгэбзэр нэсу и унагъуэм щызекIуэным. Абырэ и щхьэгъусэ Турканрэ бынитI зэдагъуэтащ: щIалэ Бэржанрэ хъыджэбз Гупсэрэ. Адэр хуабжьу йолIалIэ и бынхэм адыгэбзэр яIурылъу, лъэпкъ литературэм дихьэхыу къигъэхъуным. Адэ-анэр ирогуфIэ Бэржан цIыкIу адыгэ пшынэ еуэн зэрыфIэфIым.
Зи анэдэлъхубзэм апхуэдэ пщIэшхуэ хуэзыщI, абы зиузэщIыным, зиужьыным хуыщIэкъу дэтхэнэми, псом хуэмыдэу хамэщI щыпсэухэм, фIыщIэри щытхъури яхуэфащэщ. Апхуэдэхэм я щапхъэщзигугъуфхуэсщIадикъуэш Кандан Чэмали.
♥ ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.
Мазаем (февралым) и 21 – м 2015 гъэм
къыдэкIауэ щыта
«Адыгэ псалъэ» газетым
и № № 31 – 32 (22. 940) – м
къытехуауэ щытащ.

КъУэДзОКъУэХэ РаНеТэРэ АнЕтЭрЭ
hamzat_07
Хъуэхъу
♥ ♥ ♥ Дугулыбгъуей къуажэм щыпсэу зэтIолъхуэныкъуэхэу Къуэдзокъуэхэ Ранетэрэ Анетэрэ я махуэ лъапIэмкIэ сохъуэхъу ♥ ♥ ♥
Фи узыншагъэр быдэу, фи дэрэжэгъуэм, беягъэм хэхъуэ зэпыту, гуфIэгъуэр фи куэду, нэщхъеягъуэр къыфпекIуэкIыу, фи гум илъыр къывэхъулIэу, фи Iыхьлыхэр фи пщIэмрэ щIыхьымрэ иригушхуэу, гъащIэ дахэрэ насып инкIэ Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщ пщащэ Тхьэм фищI.
♥ ПщыхьэщIэ Хьэмзэт.
Мазаем (февралым) и 14 – м 2015 гъэм
къыдэкIауэ щыта
«Адыгэ псалъэ» газетым
и № 27 (22. 935) – м
къытехуауэ щытащ.

Нанотехнология, или… наука о… гордости…
hamzat_07
♥ ♥ ♥ Нанотехнология,
или… наука о… гордости… ♥ ♥ ♥
Появились новые технологии, и общение стало более комфортным. Однако несмотря на облегчение формы общения, суть его, то есть отношения между людьми – ослаблена. Ведь виртуальное общение – не такое уж теплое.
Люди стали редко встречаться, так как у них грандиозные планы и огромные, бесконечно нерешаемые дела. Хотя все эти «дела и планы» решает автоматика, а постоянно «занятой» человек, который никак не может общаться со своими родными, не говоря уже о друзьях, просто управляет мышкой. Но ведь не так уж и давно, когда люди действительно работали,
когда даже во сне не приснились бы все нынешние современные удобства и технологии, люди встречались чаще, и тогдашнее общение и дружба были более теплыми и настоящими. В полной мере, кстати, это относится и к
любви, к которой раньше все-таки относились более трепетно, а не так поверхностно, как сейчас. Но знаете что, наверное, не только в технологических достижениях дело. А в чем же, спросите вы, почему мы стали так редко общаться?! На мой взгляд, ответ прост: люди стали гордыми и ленивыми.
♥ Хамзат Пшихачев.
1 октября 2014 г.,
Газета «Советская молодёжь»,
№ 39 (7631)

Марина Карданова – Аккиева
hamzat_07
♥ ♥ ♥ Марина Карданова – Аккиева ♥ ♥ ♥
Здравствуйте! Через свою любимую газеты хочу рассказать о своем лечащем враче Марине Хабиловне Кардановой-Аккиевой. В настоящее время Марина Хабиловна работает стоматологом-терапевтом в Республиканском стоматологическом центре Нальчика. Она отлично знает свою работу, все время совершенствуется в ней. Марина Хабиловна имеет две медицинских специальности: кардиология и стоматология. А еще она очень добрая и внимательная, всегда старается максимально снизить страх у пациента. Спасибо вам за все, Марина Хабиловна, долгих лет жизни вам, врачебного и личного счастья, пусть все врачи берут с вас пример!
♥ Хамзат Пшихачев,
студент КБГУ.
13 августа 2014 г.,
Газета «Советская молодёжь»,
№ 32 (7624)

Гордость
hamzat_07
♥ ♥ ♥ Гордость ♥ ♥ ♥
Гордость – это болезнь, и она распространяется в настоящее время как
эпидемия. Во времена СССР люди гордились только своей Родиной, а не собой. Сегодня – все наоборот. Родину они смогут продать легко ради собственной выгоды. Уважают они только свои достижения, даже не зная, какие достижения совершила Россия, какие великие герои есть у нас в стране. Однако они никогда не забудут свои личные, маленькие достижения. Многие великие гении науки, литературы, культуры не знали слово «гордость», несмотря на свой огромнейший вклад в копилку человечества. Они никогда не были гордыми. Но, например, наши современные «кандидаты наук» и прочие «ученые» ведут себя совсем наоборот. Они никогда не смогут совершить что-нибудь великое, однако они очень любят хвалить самих себя.
К счастью, не все ученые такие, но, к великому сожалению, их, по-моему, совсем не мало.
♥ Хамзат Пшихачев.
23 июля 2014 г.,
Газета «Советская молодёжь»,
№ 29 (7621)

КъУэДзОкЪуЭ ДиАнЭ
hamzat_07
◙ Хъуэхъу
♥ ♥ ♥ Дыгулыбгъуей
къуажэм щыщ
Къуэдзокъуэ Дианэ
и ныбжьыр илъэс 19
зэрырикъумкIэ
дохъуэхъу ♥ ♥ ♥
Уи узыншагъэр быдэу, дэрэжэгъуэрэ гуфIэгъуэрэ уи куэду, уи гум илъыр
къохъулIэу, уи Iыхьлыхэр уи пщIэмрэ щIыхьымрэ иригушхуэу упсэуну
СЫНОХЪУЭХЪУ.
♥ ПщыхьэщIэ Хьэмзэт.
Мэкъуауэгъуэм (июным) и 3 – м 2014 гъэм
къыдэкIауэ щыта
«Адыгэ псалъэ» газетым
и № 108 (22. 766) – м
къытехуауэ щытащ.

ОПРОС: Адэжь щIэин
hamzat_07
♥ ♥ ♥ ОПРОС: Адэжь щIэин ♥ ♥ ♥
ПщыхьэщIэ Хьэмзэт, КъБКъУ – м и магистрант:
- Кавказ зауэ бзаджэм и лъэужь фIыцIэр нобэр къыздэсми хэгъуэщэжакъым. Абы къыздихьа насыпыншагъэхэм ящыщщ адыгэбзэр нэхъ гуащIэмащIэ зэрыхъуар, нэхъыщхьэжращи, адыгэхэр дуней псом зэрыщикъухьар. Хамэ къэрал щыпсэу адыгэхэм я нэхъыбэм анэдэлъхубзэр ящыгъупщэжащ.
Кавказ зауэм теухуа Iуэхугъуэхэр нэгъэсауэ джа, зэпкърыха хъуакъым. Курыт школхэм щIэсхэр зэреджэ тхылъхэм мы зауэм теухуауэ ярытыр мащIэ дыдэщ. Иджырей щIэблэм тхылъхэм зыщадзей. Нэхъыбэу абыхэм щIэныгъэ зэрызрагъэгъуэтыр Интернет форумхэмкIэщ. Арагъэнщ, иджырей щIэблэм,
тхыдэм хуабжьу дихьэхми, мы темэм ехьэлIауэ щIэныгъэ бэлыхь щIамыIэр. Языныкъуэхэм, Кавказ зауэр къагъэсэбэпурэ, гупсысэ мыхъумыщIэхэр яукъуэдий. Ахэр хэтщ лъэпкъхэм яку дэлъ зэхущытыкIэр зэIагъэхьэну,
нэгъуэщI Iуэху мыщхьэпэхэри ялэжьыну. Апхуэдэхэм ягу къэгъэкIыжыпхъэщ 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр. А зэманым нэмыцэхэр ди къэралым къытеуэу хьэлэч зэтращIами, Урысеймрэ Германиемрэ гужьгъэжь лъэпкъ я зэхуакум дэмылъыжу сату зэдащIэ, нэгъуэщI зэпыщIэныгъэхэри яку илъщ.
Пасэрейми зэрыжиIащи, узэкъуэтмэ – улъэщщ. Политологхэми къалъытэ къэралхэр нэхъ зэкъуэувэхукIэ, дунейпсо экономикэм нэхъ зэрызиужьынур.
Апхуэдэуи, «щхьэ пщтырхэм» ящIапхъэщ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ куэд зэрыщыпсэур икIи мыхьэнэ лъэпкъ зимыIэ хьэргъэшыргъэхэм зыри зэрыхуэмейр.
♥ Накъыгъэм (майм) и 21 – м 2014 гъэм
къыдэкIауэ щыта
«Адыгэ псалъэ» газетым и
№ № 94 – 97 (22. 755) – м
къытехуауэ щытащ.
Мы махуэм къыдэкIауэ щыта номерыр
Номер зэгуэту
(«Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», Черкес хэку», «Нарт», Хасэ», «Черкесское зарубежье» газетхэу зэхэтхэщ)
щытащ.

?

Log in

No account? Create an account