♦السلام عليكم♦ Welcome! ♦ Willcommen! ♦ Добро пожаловать! ♦ Къеблагъэ! ♦

Previous Entry Share Next Entry
Зи мурадхэр дахэ
hamzat_07
♥ ♥ ♥ Зи мурадхэр дахэ ♥ ♥ ♥
И ныбжькIэ щIалэми, щIэблэр егъэджэным зи гуащIэр хилъхьэну хунэсахэм ящыщщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт курыт школ № 4 – м щылажьэ Емкъуж Залинэ. Хабзэрэ нэмысрэ зэрылъ адыгэ унагъуэфI къыщыхъуа хъыджэбзыр къуажэм дэт курыт еджапIэ № 2 – м хъарзынэу щеджащ. Абы зэрыжиIэжымкIэ, ядж предметхэм ящыщу нэхъыфI дыдэу илъагъухэм ящыщт анэдэлъхубзэм, лъэпкъ литературэмрэ тхыдэмрэ ехьэлIахэр.
- Школым иджыри сыщеджэу, мурад сщIат си гъащIэр, си къэкIуэнур адыгэбзэм, литературэм тезухуэну, - жеIэ Залинэ. – ГъащIэм, псэуныгъэм узыщрихьэлIэ лъэпощхьэпохэм цIыхур зэрыпэлъэщыфынухэм, хабзэм, нэмысым теухуа упщIэхэм я жэуап хъарзынэхэр щыбогъуэт адыгэ художественнэ литературэм. Мис а жэуапхэр къызэрыплъыхъуэну, къызэрыбгъуэтыну Iэмалхэм дыхуигъэIущащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ школым дыщезыгъэджа Нанэ Любэ. А си егъэджакIуэ икIи унэтIакIуэ IэкIуэлъакIуэм и дежщ къыщежьар адыгэбзэмрэ литературэмрэ хузиIэ лъагъуныгъэр. Апхуэдэуи чэнджэщэгъуфI тхуэхъухэрт математикэмкIэ дезыгъэджа, апхуэдэуи, класс унафэщIу диIа Хъуэт ФатIимэ, тхыдэм и напэкIуэцI гъэщIэгъуэнхэр къытхузэIузыха Дудар Дуся сымэ. Нобэ зыгуэр сщIэмэ, зи фIыгъэр сезыгъэджа егъэджакIуэфIхэр аращ. Абыхэм драгъэджам и закъуэкъым, атIэ гъэсэныгъи къызэрытхалъхьэным хущIэкъуащ, гъащIэм дыхуаущиящ. Хуабжьу IэфIу си гум илъщ сезыгъэджауэ щыта егъэджакIуэхэр.
Курыт школыр ехъулIэныгъэфIхэр иIэу къиуха нэужь, Зaлинэ мурад ищIащ и хъуэпсапIэм лъэIэсыну. Ар щIэтIысхьащ КъБКъУ – м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм икIи щIэныгъэ куу зригъэгъуэтыным яужь ихьащ. Еджэныгъэм къыдэкIуэу, университетым щекIуэкI жылагъуэ гъащIэми жыджэру хэтащ Залинэ. Адыгагъэм, лъэпкъ хабзэм, адыгэ махуэшхуэхэм, адыгэ шхыныгъуэхэм теухуауэ еджапIэ нээхъыщхьэм къыщызэрагъэпэщ зэIущIэхэм, зэхыхьэхэм, зэхуэсхэм я утыку куэдрэ щыплъагъурт пщащэр, и зэфIэкI, щIэныгъэ, IэкIуэлъакIуагъэ игъэлъагъуэу. Апхуэдэурэ студент илъэсхэр кIуащ купщIафIэу, гъэщIэгъуэну.
ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зиIэ, зыщIэхъуэпса IэщIагъэр зэзыгъэгъуэта пщащэм я къуажэ къигъэзэжащ икIи лэжьэн щыщIидзащ жылэм дэт курыт школ № 4 – м. ЕгъэджакIуэ ныбжьыщIэр щIэхыу хуэIэижь хъуащ зыпэрыува IэнатIэм. АбыкIэ сэбэпышхуэ хъуащ зыхыхьа гуп узыншэр, школым и унафэщI IэкIуэлъакIуэхэр. Абыхэм я фIыгъэкIэ Залинэ егъэджэныгъэ – гъэсэныгъэм гушхуауэ хыхьащ икIи зэман кIэщIым къриубыдэу хъуащ и методикэрэ и IуэхуеплъыкIэщIэрэ зиIэ лэжьакIуэ. А IэмалыщIэхэр и лъабжьэу абы сабийхэм щIэныгъэ ярегъэгъуэт.
- ЦIыкIухэр ебгъэджэну тыншкъым. Дэтхэнэ сабийми адэ – анэ етIуанэ уахуэхъун, школыр унэ етIуанэ яхуэпщIыфын хуейщ. Абы щхьэкIэ егъэджакIуэм шыIэныгъэ хэлъу, дэтхэнэ сабийми зэрыгурыIуэн бзэ къыхуигъуэтыфу щытын хуейщ, - и гупсысэхэмкIэ къыддогуашэ ар. – Апхуэдэуи егъэджакIуэхэм я къалэнщ сабийхэр гъащIэм и дерсхэм щIагъэдэIуну, зэрыпсэун хуей щIыкIэр къыгурагъэIуэну, абыхэм хуагъэхьэзырыну.
Залинэ хуабжьу гъэщIэгъуэну зыхегъэувэ и дерсхэр. Тхылъхэмрэ иджырей техникэхэмрэ зэгъусэу къигъэсэбэпурэ зэхеухуанэ абы и дерсхэр. ЕгъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэм Интернетым кърех бзэм, литературэм егъэщIылIа презентацэхэр, аудио, видеодерсхэр. Сабийхэм заригъэгъэпсэхун щхьэкIэ, дерсхэр зэпигъэууэрэ, апхуэдэуи урок зэхуакухэм и деж адыгэ макъамэ щабэ ирегъэдаIуэ. ИригъэдаIуэ къудей мыхъуу, а макъамэр, уэрэдыр къызэрыхъуа, къызэрежьа щIыкIэм, ар зытхахэм, лъэпкъ щэнхабзэмрэ литературэмрэ абыхэм щаубыд увыпIэхэми и гъэсэнхэм яхутопсэлъыхь. Абы зэрыжиIэмкIэ, ари зы хэкIыпIэщ, зы Iэмалщ щIэблэр хэкупсэу, щалъхуа щIыналъэр фIыуэ ялъагъуу, я анэдэлъхубзэр я гум хуабэу илъу къэгъэтэджынымкIэ.
Техникэ пэрытыр егъэджэныгъэ – гъэсэныгъэ лэжьыгъэм шэщIауэ къыщигъэсэбэпми, егъэджакIуэм къелъытэ тхылъыр IузыгъэкIуэтыфын техникэ щымыIэу. АрщхьэкIэ а Iуэхур балигъхэм я нэIэм щIэтын хуейщ дапщэщи.
- Иджырей техникэ къудейхэмкIэ сабийхэр егъэджа хъунукъым, – жеIэ Залинэ. – Ахэр ныбжьэгъу хуэщIыпхъэщ тхылъым. Тхылъымрэ техникэмрэ зэгъусэу къэбгъэсэбэпмэ, уи лэжьыгъэр нэхъ псынщIэ, гъэщIэгъуэн, къулей ищIынущ. Ар губзыгъагъэ хэлъу къэдгъэсэбэпмэщ ехъулIэныгъэхэр дыщиIэнур.
Залинэ щIэх – щIэхыурэ къызэрегъэпэщ классщIыб лэжьыгъэхэр, зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэр. АбыкIэ хуабжьу сэбэп мэхъу мы зэманым курыт еджапIэм и унафэщI Нэхущ Залинэ.
- ИкъукIэ дэIэпыкъуэгъу хьэлэмэтщ ди IуэхущIапIэм и унафэщIыр. Ар Iуэху куэдым я жэрдэмщIакIуэщ, егъэджакIуэхэм кърагъажьэ дэтхэнэ лэжьыгъэщIэри деIыгъ, - жеIэ Емкъужым. – Нэхущ Залинэ езыр адыгэбзэмрэ литературэмкIэ зэфIэкI лъагэхэр зиIэ лэжьакIуэ цIэрыIуэщ. Абы и фIыгъэкIэ мы зэманым ди курыт еджапIэм Iэмал хъарзынэхэр иIэщ анэдэлъхубзэм, литературэм заужьынымкIэ, ахэр щIэблэм яхуэхъумэнымкIэ IуэхугъуэфIхэр иригъэкIуэкIыну. Ди унафэщIыр щIыгъуу школым щыдогъэлажьэ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ гупжьей зыбжанэ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ яужь дитщ курыт школым щеджэхэр, щIэныгъэм къыдэкIуэу, адыгагъэм, лъэпкъ хабзэм щIэтпIыкIыным.
Зыпэрыт IэнатIэмкIэ жэуаплыныгъэ куу зыхищIэу езыхьэкI Залинэ и пщэрылъщ нэгъуэщI къалэнышхуи: ар курыт еджапIэм и унафэщIым и къуэдзэу мэлажьэ, и Iуэху зехьэкIэкIи гупсысэкIэкIи куэдым щапхъэ яхуэхъуу. Школым щекIуэкI лэжьыгъэ псори адэкIи ефIэкIуэным хущIэкъу Емкъужым и зэфIэкIхэм хэхъуэну, и мурадхэм лъэIэсыну ди гуапэщ.
♥ ПщыхьэщIэ Хьэмзэт.
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэ
Накъыгъэм (майм) и 6 – м 2014 гъэм
къыдэкIауэ щыта
«Адыгэ псалъэ» газетым
и № 84 (22. 742) – м къытехуауэ щытащ.

  • 1

Здравствуйте!

Вы попали в дайджест «еженедельный ТОП 5 самого интересного в черкесской блогосфере» по версии интернет-портала «ФОНДА АДЫГИ».

http://fond-adygi.ru/page/obzor-cherkesskoj-blogosfery19-25-maja-2014-g

Спасибо за интересный пост!

  • 1
?

Log in