♦السلام عليكم♦ Welcome! ♦ Willcommen! ♦ Добро пожаловать! ♦ Къеблагъэ! ♦

Previous Entry Share Next Entry
Зи IэщIагъэм хуэIэижь
hamzat_07
♥ ♥ ♥ Зи IэщIагъэм хуэIэижь ♥ ♥ ♥
Аруан районым и егъэджэныгъэ- гъэсэныгъэ IэнатIэм зиужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIхэм ящыщщ зи IэщIагъэм хуэIэижь, илъэс 30-м щIигъуауэ абы ирилажьэ БищIо (Вэрокъуэ) Ларисэ.
Ларисэ Нарткъалэ къыщалъхуащ. Абы и адэр пасэу дунейм ехыжри, и анэм
дэIэпыкъуэгъушхуэ хуэхъуащ и шыпхъу, дэлъху цIыкIухэр пIынымкIэ. Унагъуэм щиIэ къалэнхэм тэмэму зэрыпэлъэщым къыдэкIуэу, хъыджэбзым еджэнми гулъытэшхуэ хуищIыфырт. Ар хуабжьу дихьэхырт химием.
Курыт еджапIэр 1978 гъэм хъарзынэу къиуха нэужь, Ларисэ мурад ищIащ химием нэхъ куууэ хуеджэну икIи и тхылъхэр КъБКъУ-м иритащ. Курыт школым щIэныгъэ лъабжьэфI щызыгъэтIылъа пщащэр ехъулIэныгъэкIэ пхыкIащ зэрыщIэтIысхьэ къэпщытэныгъэхэм икIи ди республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэм и студент хъуащ. Еджэным къыдэкIуэу жылагъуэ лэжьыгъэхэри
зыгъэзэщIа, университетым щекIуэкI Iуэхугъуэхэми жыджэру хэта Ларисэ 1983 гъэм ар къиухащ. Абы и япэ лэжьыгъэ лъэбакъуэхэр щичащ езыр щеджауэ щыта, Нарткъалэ дэт курыт школ №2-м. Абы лъандэрэ блэкIа
зэманым къриубыдэу зэи къэхъуакъым Ларисэ гурэ псэкIэ къыхиха и IэщIагъэм щытезэша.
- Узыщеджа школым егъэджакIуэу къэбгъэзэжыным жэуаплыныгъэ хэха
пыщIащ, – и гупсысэхэмкIэ къыддогуашэ Ларисэ. – Уэ щIэныгъэ къозыта
егъэджакIуэхэм уабгъурыувэу дерсхэр щыпткIэ, абыхэм уахуэфащэу, ахэр умыгъэукIытэу уи лэжьыгъэр нэгъэсауэ къызэрызэбгъэпэщыным ухуэсакъын хуейщ.
Ларисэ зэрыжиIэмкIэ, мыхьэнэшхуэ иIэщ сабийхэр езыр-езыру гупсысэу,
къэхутэныгъэхэр езыхэм ирагъэкIуэкIыжыфу ебгъэсэным.
– Химиер предмет нэхъ гугъухэм, апхуэдэ дыдэуи нэхъ хьэлэмэтхэм ящыщщ. Абы и хабзэхэр сабийхэм къагурыбгъэIуэну, езы предметми
дебгъэхьэхыну тыншкъым. Абы къыхэкIыу сэ куэдрэ дерсхэм къыщызогъэсэбэп логикэм и Iэмалхэр, – и лэжьыгъэм теухуауэ жеIэ егъэджакIуэм. – Иужьрей зэманым щIэныгъэм и гъунапкъэхэм егъэлеяуэ заубгъуащи, сабийхэм яжепIэр яфIэмыгъэщIэгъуэныщэу къыщыщIидз щыIэщ. Абы къыхэкIыу еджакIуэхэм езыхэм ягъэзэщIэфыну къэхутэныгъэхэм нэхъри зегъэубгъун хуей мэхъу. Апхуэдэу мыхьэнэшхуэ иIэщ сабийм къызэрыгурыIуэн бзэм тещIыхьауэ дерсыр гъэхьэзырыным.
Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм и методикэ пэрытхэр зи лэжьыгъэм къыщызыгъэсэбэп лэжьакIуэ IэкIуэлъакIуэм апхуэдэу и гъэсэнхэр
дрегъэхьэхыф и предметым. Профильнэ егъэджэныгъэ мардэм тет класс нэхъыжьхэм абы химиер нэхъ куууэ щарегъэдж. Ларисэ и гъэсэнхэм яхэтщ
химиемкIэ зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм жыджэру хэт, абы ехъулIэныгъэфIхэр
къыщызыгъэлъагъуэ ныбжьыщIэхэр. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, илъэс зэхуэмыдэхэм екIуэкIа район, республикэ химие олимпиадэхэм увыпIэ лъагэхэр къыщызыхьахэу Зозуля Владимир, Левченкэ Екатеринэ, Бажэ Каринэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
БищIом зэфIих лэжьыгъэфIхэм къыпэкIуащ гупым, еджакIуэхэм, абыхэм я
адэ-анэхэм я деж щиIэ пщIэ лъагэри, егъэджэныгъэмкIэ IэнатIэхэм къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэри. Абы кърата щIыхь тхылъхэм яхэлъщ КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм, абы и нэIэм щIэту лажьэ Республикэ эколого-биологие центрым, Аруан районым егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм къабгъэдэкIахэр.
Унагъуэ дахи иухуащ бзылъхугъэм. Абырэ и щхьэгъусэ БищIо Русланрэ быныфI къащIэхъуащ. Я къуэ Залым диплом плъыжькIэ 2010 гъэм къиухащ БизнесымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтыр, Москва дэт Финанс промышленнэ академиер. Абыхэм япхъу Заринэ КъБКъУ-м и математикэ
факультетыр диплом плъыжькIэ къиухащ 2011 гъэм.
ФIым хуэлажьэ, Iэужь дахэ зиIэ егъэджакIуэ Iэзэм и ехъулIэныгъэхэм
хигъахъуэ зэпыту, узыншагъэрэ унагъуэ насыпрэ щымыщIэу псэуну ди гуапэщ.
♥ ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.
Аруан район
Мазаем (февралым) и 27 – м 2014 гъэм къыдэкIа
«Адыгэ псалъэ» газетым и № 36 (22. 694) – м, апхуэдэуи, июльым и 2 - м 2014 гъэм Аруан куейм къыщыдэкI "Маяк - 07" газетым и № 77 (12140) - м
къытехуауэ щытащ.

  • 1

Здравствуйте!

Вы попали в дайджест «еженедельный ТОП 5 самого интересного в черкесской блогосфере» по версии интернет-портала «ФОНДА АДЫГИ».

http://fond-adygi.ru/page/obzor-cherkesskoj-blogosfery24-fevralja-02-marta2014-g

Спасибо за интересный пост!

  • 1
?

Log in